Co dělat, pokud něco není, jak by mělo být? (Reklamační řád a vrácení zboží)

Náš pracovní tým se každý den snaží dělat práci nejlépe jak umí a poskytovat Vám perfektní služby. Stále jsme však jen lidé, a tak se i přes naší snaze může stát, že něco se prostě pokazí. Pokud tedy potřebujete reklamovat zboží, které jste u nás objednali, nebo ho chcete vrátit, přečtěte si prosím následující informace.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

I. Obecná ustanovení

1. Prodávaná věc musí mít požadovanou, popřípadě právními předpisy stanovenou jakost, množství, míru nebo hmotnost a musí být bez vad, zejména musí odpovídat závazným technickým normám.
2. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při jejím převzetí kupujícím. U věcí použitých neodpovídá prodávající za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.
3. Nabytím vlastnického práva přechází na kupujícího nebezpečí nahodilé zkázy, zničení a poškození věci.

II. Lhůty pro uplatnění reklamace

1. Obecná záruční lhůta je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Pokud se na prodávané zboží vztahuje záruční lhůta delší než 24 měsíců je prodávající povinen vydat kupujícímu při prodeji záruční list s vyznačením záruční lhůty. V záručním listu jsou podmínky a rozsah této záruky.

2. Práva z odpovědnosti za vady musí kupující uplatnit v záruční lhůtě, jinak tato práva zanikají.

III. Místo uplatnění reklamace

1. Kupující je povinen uplatnit právo z odpovědnosti za vadu bez zbytečného odkladu po projevení se vady u obchodního zástupce. Pokud je zboží nadále používán kupujícím s vadou, následkem čehož je její neodstrániteľnosť, nebude reklamace prodávajícím uznána.

2. K uplatnění reklamace je třeba vyplnit reklamační formulář, ve kterém uvedete druh zboží, kdy byl zakoupen, rozsah vady, datum a podpis.

3. Reklamované zboží (nejlépe až po dohodě s námi) zašlete na adresu Rapier s.r.o., Nová 118/20, 962 62 Sása, Slovensko, případně zboží přineste osobně do naší prodejně ve Zvolenu. Zboží neposílejte na dobírku, protože nebude převzato. Do balíku přiložte vyplněný reklamační list a kopii dokladu (bloček z FM, faktura), který jsme Vám poslali se zbožím.

4. Po obdržení reklamovaného zboží Vás budeme neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a dohodneme se s Vámi na rychlém vyřešení problému.

IV. Odstranitelné vady

1. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby vada byla bezplatně a řádně odstraněna a prodávající je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu odstranit do 30 dnů od uplatnění reklamace.

2. Za odstranitelné vady se považují vady zboží odstraněním nichž neutrpí kvalita a užitné vlastnosti zboží.

3. V případě, že prodaná věc ještě nebyla použita může kupující požadovat výměnu zboží. Totéž může kupující žádat ve vztahu k součásti věci, pokud s vada týká pouze této součásti.

4. Prodávající má možnost namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou.

5. Pokud jde o odstranitelné vady, avšak kupující nemůže věc pro opětovné vyskytnutí vady po 3. opravě nebo pro větší počet oprav řádně užívat má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.

6. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož io provedení opravy.

V. Neodstrániteľné vady

1. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

2. Pokud jde o neodstranitelnou vadu, při které lze věc používat, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Při určování výše přiměřené slevy se přihlíží k charakteru vady, stupeň a způsob opotřebení věci, délku používání věci a možnosti jeho dalšího užívání.

VI. Záruční doba

1. Na zboží objednané v internetovém obchodě Pard Česko je standardně záruční doba 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.

Nekompletnost zásilky nebo poškození zboží je nutné oznámit do 48 hodin od převzetí zásilky e-mailem na adresu info@pard-optik.cz nebo telefonicky v pracovní dny na 0907/764 623. Pozdější reklamace nekompletnosti zásilky nebo mechanického poškození výrobku nemusí být uznány.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Zboží zakoupené v internetovém huntingland.sk můžete bez udání důvodu vrátit do 14 pracovních dnů od převzetí zboží. Odstoupit od smlouvy je nutné uskutečnit prokazatelným způsobem (písemně, e-mailem). Toto právo Vám vyplývá z § 12 Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji (zákon č. 108/2000 CFU). Pozdější odstoupení od smlouvy již není možné. Zboží je nutné zaslat na adresu Rapier s.r.o., Nová 118/20, 962 62 Sása, případně doručit osobně do naší prodejny ve Zvolenu. Doporučujeme zboží zaslat jako balík doporučenou zásilkou. Zboží neposílejte dobírkou, protože nebude převzato. Do balíku přiložte kopii dokladu (bloček z FM, faktura), který jsme Vám poslali se zbožím. V případě, že bylo zboží již zaplacen, peníze Vám vrátíme nejpozději do 15 dnů po obdržení vrácené zásilky, na účet, ze kterého jste zaplatili, případně jinou formou dle vzájemné dohody.

Od smlouvy nelze odstoupit v následujících případech:

– zboží je mechanicky poškozen
– zboží má známky používání
– pokud zboží není v původním originálním balení
– zboží textilního charakteru je mechanicky poškozen, má známky používání a není v originálním obalu
– zboží není kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd., Jestliže byl k němu dodán)
– zboží bylo objednané speciálně na objednávku
– když to povaha výrobku neumožňuje

V případě neoprávněného vrácení zboží bude toto zboží vráceno zákazníkovi na jeho náklady.
Přejeme Vám příjemné nakupování v našem internetovém obchodě.